Fond de risc si accidente

CASA DE PENSII SI AJUTOARE A CCBR

NORME DE DECONTARE

PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

In baza Legii nr. 346/05.06.2002

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte din sistemul de asigurări sociale, şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea, diminuarea capacităţii de muncă şi decesul ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Art. 2. – Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii:

a) asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţă de muncă angajată cu contract individual de muncă;

b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate;

c) fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se constituie din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori

f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de lege;

g) asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor;

Art. 3. – Riscurile asigurate în condiţiile prezentei legi sunt accidentele de muncă şi bolile profesionale cercetate si declarate de catre organele de specialitate.

CAPITOLUL II
Obiectivele asigurării

Art. 4. – Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective:

a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

b) reabilitarea medicală şi socioprofesională a asiguraţilor, victime ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora;

c) acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub formă de indemnizaţii şi alte ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL III
Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Art. 5. – Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;

b) reabilitare şi reconversie profesională;

c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;

e) compensaţii pentru atingerea integrităţii;

f) despăgubiri în caz de deces;

g) rambursări de cheltuieli.

SECŢIUNEA 1
Prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

Art. 6. – Asiguraţii au dreptul la tratament medical, precum şi la prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.

Art. 7. – (1) CPA are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează:

a) restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienţelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat;

b) prevenirea diminuării ori a pierderii capacităţii de muncă şi a necesităţii de îngrijire permanentă.

(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul de specialitate celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 8. – Asiguraţii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:

a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi în unităţi sanitare;

b) tratament medical ambulatoriu, prescris de medic;

c) analize medicale şi medicamente;

d) servicii medicale, cu prioritate în spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;

e) tratament de recuperare funcţională în unităţi speciale;

f) servicii de chirurgie plastică şi reparatorie;

g) servicii de fizioterapie;

h) cure balneoclimaterice prescrise de medicul specialist.

Art. 9. – În vederea diminuării sau compensării urmărilor deficienţelor de sănătate suferite prin accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul la:

a) materiale sanitare pentru corectarea auzului şi văzului;

b) proteze, orteze şi aparate ortopedice;

c) mijloace auxiliare: scaun, cărucior cu rotile, precum şi alte asemenea mijloace;

d) orice alte materiale, produse sau mijloace destinate unui asemenea scop, la propunerea medicului specialist.

Art. 10. – (1) Pentru recuperarea capacităţii de muncă asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist, în funcţie de natura şi de pronosticul bolii.

(2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, în funcţie de tipul bolii.

(3) Durata tratamentului balnear este de pana la 21 de zile şi se stabileşte de medicul specialist, în funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului.

SECŢIUNEA 2

Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională

Art.11. – Asiguratii au dreptul la servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională, chiar daca nu şi-au pierdut complet capacitatea de muncă, si nu mai pot desfăşura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Art. 12. – Casa de pensii si Ajutoare, preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii de reabilitare şi reconversie profesională:

a) cheltuielile privind serviciile medicale şi psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale în vederea reconversiei profesionale;

b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;

c) plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie.

Art. 13. – (1) Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă lunar şi reprezintă 70% din salariul de bază brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

(2) Indemnizaţia se acordă numai dacă persoana asigurată nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii.

SECŢIUNEA 3
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Art. 14. – Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă datorită unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Art. 15. – Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 100% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni.

Art. 16. – Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă pentru primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art. 17. – Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.

Art. 18. – (1) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.

(2) Medicul de specialitate poate decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activităţii în acelaşi loc de muncă sau în alt loc de muncă ori poate propune pensionarea de invaliditate.

(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se poate face pentru cel mult 90 de zile, la recomandarea medicului de specialitate.

Art. 19. – Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat de medical de specialitate.

Art. 20. – În situaţia în care mediul de specialitate, decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizaţia se va acorda până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăşi durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 18(3).

SECŢIUNEA 4

Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă

Art. 21. – (1) Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îşi mai pot desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă.

(2) Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în condiţiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afecţiunii.

Art. 22. – Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecţiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguraţilor care, în aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de muncă.

Art. 23. – (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) şi la art. 22 se acordă la propunerea medicului curant, pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.

(2) Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) este egal cu diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.

SECŢIUNEA 5
Compensaţii pentru atingerea integrităţii

Art. 24. – Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente, dacă acestea:

a) reduc capacitatea de muncă sub nivelul de 50%; sau

b) nu reduc capacitatea de muncă, dar constituie o mutilare.

Art. 25. – Compensaţia se acordă la solicitarea persoanei îndreptăţite, pe baza deciziei medicului de specialitate.

Art. 26. – (1) Compensaţia reprezintă o sumă fixă în bani şi se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este îndreptăţit asiguratul.

(2) Cuantumul compensaţiei se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economia naţională.

SECŢIUNEA 6
Despăgubiri în caz de deces

Art. 27. – (1) În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Cuantumul ajutorului de deces acordat este de 4 salarii medii brute pe economia naţională.

Art. 28. – Cererea pentru obţinerea ajutorului de deces se depune la sediul CPA, însoţită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit legii.

Art. 29. – (1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisă de CPA, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Decizia se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii ei.

Art. 30. – Plata ajutorului de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

SECŢIUNEA 7
Rambursări de cheltuieli

Art. 31. – (1) CPA acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii:

a) transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;

b) confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare şi dentare, în situaţia în care acestea au fost deteriorate datorită unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale.

(2) Costurile suportate de CPA, sunt destinate să asigure recuperarea funcţionalităţii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestor costuri, va reprezenta decontarea 100 % a facturilor, aferente serviciilor mentionate la Art. 31 (1), aliniat a) si b). Decontarea propriuzisa, se va efectua direct de catre CPA, fie prin factura proforma, fie prin factura finala, insotita de cererea de rambursare a cheltuielilor, conform model anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV
Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

Art. 32. – (1) Angajatorii au obligaţia de a comunica Casei de Pensii si Ajutoare a CCBR accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor, prin intocmirea si depunerea formularului model anexa nr. 2.

(2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţă despre accident.

Art. 33. – Drepturile de asigurare prevăzute de prezenta lege se acordă astfel:

a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă;

b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii profesionale, întocmit, potrivit legii, de medical de specialitate.

 

Art.34.- Pentrutoate solicitarile de decontare, in baza prezentelor norme, CPA va efectua decontarea, numai la nivelul fondului cumulat.

 

Normele metodologice în forma actuală au fost prezentate Comitetului de Conducere, a C.P.A. in ședința din data de 07.12.2011, si avizate de către Consiliul Uniunii în ședința din 29 februarie 2012 și aprobate de către Conferința Națională a Cultului din 29-30 martie 2012.

 

 

 

 

Director,

Ec. Tincu Marin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

 

Subsemnatul ……………………………………………………….. (nume, prenume) , in calitate de reprezentant al ……………………. ……………………………….. ,*1) cu domiciliul/sediul in ……………………………….. str. ………………………….. nr. …. bl. …… scara …… etaj ….. ap. …… judetul ……………….……….. CNP/CUI …………………………. cont bancar ……………………………………………… deschis la banca ………………………………………………… solicit rambursarea cheltuielilor ocazionate de:

[] transportul de urgenta

[] confectionarea de : [] ochelari

[] aparat acustic

[] proteza oculara

pentru:

1. …………………………………………………………………… (nume, prenumele victimei/victimelor) . cetatenie …………………… varsta ……. CNP …………………………………………….. domiciliul in ……………………………….. str. ……………………………………. nr. …. bl. …. scara …. etaj … ap …. judet ………………….. locul de munca la care este incadrat …………………………….. sediul/domiciliul angajatorului in ……………………………………….. str. …………………….. nr. …. bl. …… scara …… etaj …. ap ….. judet………….

2. …………………………………………………………………… (nume, prenumele victimei/victimelor) . cetatenie ………………….. varsta …… CNP ……………………………………………… domiciliul in ……………………………… str. …………………………………….. nr. …. bl. …. scara …. etaj … ap. …. judet ………………… locul de munca la care este incadrat ……………………………… sediul/domiciliul angajatorului in ………………………………………… str. …………………….. nr. …. bl. …… scara …… etaj …. ap. …… judet …………

3. …………………………………………………………………… (nume, prenumele victimei/victimelor) . cetatenie …………………… varsta …… CNP ……………………………………………… domiciliul in ……………………………….. str. …………………………………….. nr. …. bl. …. scara …. etaj … ap. ….. judet ……………….. locul de munca la care este incadrat ………………………………. sediul/domiciliul angajatorului in ……………………………………… str. ……………………. …….. nr. …. bl. …… scara ….. etaj …. ap …… judet …………

 

Prezentarea pe scurt a imprejurarilor care au determinat transportul de urgenta*2)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Cuantumul cheltuielilor este de …………………….. lei.

Anexez la prezenta urmatoarele documente*3):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Data Semnatura

____________

*1) se completeaza numai in cazul in care solicitantul este persoana juridica.

*2) se completeaza doar pentru cererile ce se refera la transportul de urgenta.

*3) se anexeaza, dupa caz, chitante, facturi, declaratia pe propria raspundere in cazul in care solicitantul a fost victima accidentului etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

____________________________________________________________

| FORMULAR PENTRU INREGISTRAREA |

| ACCIDENTULUI DE MUNCA – FIAM Nr. _______ |

___________________________________________________________|

 

1. Inregistrat la CPA, in data de ______________________________

2. Nr. accident la unitate (angajator)……../……../…………..

Inregistrat la unitate(angajator) in data de ______________________

 

DATE DE IDENTIFICARE A UNITATII

3. Denumirea unitatii: _______________________________________________________________________

4. Judet: _________________________________________

5. Localitate: _____________________________________

6. Forma de proprietate: ____________________________

7. Marimea unitatii: _______________________________

8. Activitatea principala a unitatii_____________________

 

DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI

9. Numele si prenumele: ________________________________________________

10. Activitatea in care s-a accidentat victima: _____________________________________________________

11. Ocupatie: _____________________________________

12. Statut profesional: ____________________________________________________

13. Sex: ________________

14. Varsta: ______________

15. Vechime in Munca: _____________________

16. Ocupatie: ________________________________________________________

17. Loc de munca ____________________________________________________

 

DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

18. Zi: ___________________________

19. Luna: ________________________

20. An: __________________________

21. Zi saptamana: __________________

22. Ora zi: ________________________

23. Perioada de la inceputul schimbului: ________________________________________________________

 

DATE DESPRE CONSECINTELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

24. Tip leziune (conf. certificatului medical)___________________________________

25. Efect (conform certificatului medical) ______________________________________

26. Loc. Leziunii (conf. certificatului medical) __________________________________

27. Reluat activitatea la Zi : _____________________________

Luna: ________________________ An: __________________

 

DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI

28. Felul accidentului: ____________________________________________________

29. Felul activitatii: ______________________________________________________

30. imprejurare: _________________________________________________________

31. Mijloc de productie: __________________________________________________

32. Componenta: _______________________________

33. Cauze executant: _____________________________________________________

34. dependente mijloc prod.: ___________________________________________

35. de sarcina: _______________________________________________________

36. mediu: _____________________________________________________________

 

Scurta descriere a modului in care s-a produs accidentul:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numele persoanei din unitate care poate de relatii cu privire la completarea formularului:_________________________________________________

telefon: _____________________________

 

Semnatura conducatorului unitatii

 

Stampila

 

__________________

 

 

 

 

Legaturi