Calitatea de asigurat

ASIGURATI

În sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale a C.C.B.R. sunt asigurate persoanele fizice denumite asiguraţi.

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale conform legii şi prevederilor prezentului Regulament (Statut).

Sunt consideraţi membri ai C.P.A. a C.C.B.R., potrivit prevederilor prezentului Regulament (Statut), următoarele persoane:

a)  persoanele care desfăşoară activităţi pe baza contractelor individuale de muncă în cadrul părţilor componente ale Cultului Baptist;

  1. persoanele care se găsesc în una din situaţiile de la pct. a), dar care funcţionează în cadrul persoanelor juridice afiliate Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist;
  2. persoanele care realizează în cadrul Cultului Baptist sau a entităţilor afiliate C.P.A a CCBR venituri de natură profesională, altele decât cele salariale din:
    • drepturi de autor  şi drepturi conexe definite potrivit art.7 al.1 pct.13 indice 1 din Codul Fiscal, cu regularitate sau în mod ocazional;
    • contracte/convenţii încheiate potrivit Codului Civil.
  3. pensionarii C.P.A.

 

Se pot asigura  în sistemul propriu de pensii pe bază de contract de asigurare persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la aliniatul precedent şi care doresc să-şi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute în aliniatul precedent, dar care au încheiate contracte de asigurare în condiţiile prezentului Regulament (Statut) şi  cu aprobarea Consiliului Uniunii.

Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă între persoana interesată şi C.P.A. şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la C.P.A.

Contractul de asigurare constituie titlul de creanţă. Neplata contravalorii obligaţiei asumate prin contractul de asigurare poate conduce la rezilierea acestuia.

Contractul de asigurare poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract. În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţia de asigurări sociale achitată nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

 

 

 

NOTA: Informatiile au fost preluate din Regulamentul (Satutul) de Organizare si Functionare a Casei de Pensii  si Ajutoare a Cultului Crestin Baptist din Romania

Legaturi